Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden dienstverlening 

1.1 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering van alle logistieke en safety werkzaamheden zijn op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord. 

1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen. 

1.3 Prijzen wegens het verrichten van alle logistieke, VAL of safety werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, behoudt Plus Logistics VOF het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd. In ieder geval mag de prijs niet binnen drie maanden worden verhoogd, tenzij de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. 

1.4 Aard van de werkzaamheden Tot de logistieke, VAL en Safety werkzaamheden behoren, in de meest brede betekenis die daaraan kan worden verleend, alle werkzaamheden inzake „Health Protection Services”, zoals, maar niet daartoe beperkt: VAL, opslag, 3PL, rental, logistiek, inspectie, expertise, vaststellingen en analyses verband houdend met voornoemde activiteiten. 

De logistieke, VAL en safety werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de wijze en op het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. Plus Logistics VOF zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van daartoe deskundige personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen. 

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Plus Logistics VOF, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. 

De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat Plus Logistics VOF na aankomst, direct met de werkzaamheden direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen werklocaties, ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Plus Logistics VOF vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op de nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Plus Logistics VOF ligt, zal dit zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Plus Logistics VOF, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaats vinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten. 

1.5 Extra kosten, meer en minder werk. Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. 

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl wij bovendien recht zullen hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet. 

1.6 Betaling Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto der Ned. Bank vermeerderd met 2%. Plus Logistics VOF heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

1.7 Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen vijf werkdagen na die uitvoering schriftelijk te 

geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang op een reclamering door Plus Logistics VOF nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen. 

1.8 Garanties, aansprakelijkheid en verzekering 

Mededelingen door of namens Plus Logistics VOF betreffende de kwaliteit van de (te) verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. 

Plus Logistics VOF verplicht zich in te spannen om de logistieke, VAL en safety werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Plus Logistics VOF zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. Plus Logistics VOF is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van aantoonbare opzet of grove schuld van de kant van Plus Logistics VOF. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Partijen verbinden zich ertoe hun burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van de andere partij, het bewijs hiervan voor te leggen. 

1.9 Opzegging en beëindiging Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving. 

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. 

Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Plus Logistics VOF overdragen aan een derde. 

1.10 Geheimhouding Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Plus Logistics VOF betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Plus Logistics VOF voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven. Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. 

Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie verzekeren. Partijen zullen er voor zorg dragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven. 

1.11 Overneming van personeel Geen der partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, of hoe dan ook gebruikmaken van hun diensten, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij. 

1.12 Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

Eventuele geschillen tussen het Plus Logistics VOF en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Groningen bevoegde rechter. Het Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Algemene verkoopvoorwaarden 

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verkoop van producten geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een kooporder gaat de koper met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord. 

2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra verkoper de order uitvoert. 

2.3 Prijzen De producten/diensten worden verkocht tegen de overeengekomen prijs. Wanneer de aanbieding bepalende prijs- en loonfactoren na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst wijzigingen ondergaan behoudt het gasmeetbedrijf het recht voor deze wijzigingen aan de koper door te berekenen. Een en ander geldt tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de koper in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. 

 2.4 Aard en uitvoering van de werkzaamheden 

De eigendom in de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop verkoper volledige, onvoorwaardelijke en onherroepelijke betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag. 

2.5 Extra kosten, meer en minder werk Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%. Verkoper heeft het recht te allen tijde volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van koper zijn. 

2.6 Betaling Reclames omtrent de verkochte producten dienen binnen vijf werkdagen na aflevering product / dienst schriftelijk te geschieden bij verkoper, bij gebreke waarvan ieder recht van koper ter zake zal zijn vervallen, een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien door de verkoper geleverde zaken zijn verbruikt, vervalt het recht op reclame. 

Zolang op een reclamering door verkoper nog niet is beslist, is de koper gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen. Retourzendingen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden door verkoper niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de koper. 

2.7 Reclames Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet¬nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval een der partijen surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst onder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. 2.8 Garanties, aansprakelijkheid en verzekering 

Verkoper staat er voor in dat het betrokken product en/of de geboden dienst voor verkoop in Nederland is toegestaan. 

Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. 

Garantie bestaat daarin, dat verkoper die gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor zijn rekening herstelt, voor zover wordt aangetoond, dat zij tijdens de schriftelijk overeengekomen garantietermijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking. 

Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien: 

x er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder verkopers voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd; 

x het geleverde niet goed is onderhouden; 

x het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; alles ter beoordeling van de verkoper. 

Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de betreffende producten/diensten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van verkoper. In dat geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product/dienst is verkocht. 

Partijen verbinden zich ertoe hun burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van de andere partij, het bewijs hiervan voor te leggen. 

2.9 Opzegging en beëindiging Eventuele geschillen tussen de verkoper en de koper die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Groningen bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Over

Plus Container Safety Services

Plus Container Safety Services BV is de ervaren specialist voor het uitvoeren van gasmetingen in zeecontainers, besloten ruimten, opslagtanks en schepen. Plus Logistic Services ontzorgt u op het gebied van Value Added Werkzaamheden, Losservice zeecontainers en 3PL Warehousing. De Plus bedrijven bedenken, ontwikkelen en produceren innovatieve duurzame oplossingen.

Plus Container Safety Services BV is de ervaren specialist voor het uitvoeren van gasmetingen in zeecontainers, besloten ruimten, opslagtanks en schepen. Plus Logistic Services ontzorgt u op het gebied van Value Added Werkzaamheden, Losservice zeecontainers en 3PL Warehousing. De Plus bedrijven bedenken, ontwikkelen en produceren innovatieve duurzame oplossingen.

Plus denkt altijd mee in oplossingen. Staan uw benodigde werkzaamheden er niet tussen of u heeft een andere uitdaging, leg het ons voor. Met meer dan 25 jaar ervaring in de logistiek bieden we voor de handliggende, maar ook verrassende oplossingen.